ONDERWIJSLOGISTIEK, DE RUGGEGRAAT VAN ONDERWIJS EN ONDERZOEK

Onderwijslogistiek krijgt een steeds belangrijkere rol op de mbo- en HBO-agenda. Wat is onderwijslogistiek eigenlijk? Er zijn meerdere definities over onderwijslogistiek. Volgens Kennisnet en saMBO-ICT is onderwijslogistiek: ‘Het op een passende- en effectieve manier bij elkaar brengen van de leervraag van de student en het leeraanbod van de mbo-instelling.’ De instelling moet daarbij een balans vinden tussen: studeerbaarheid; doceerbaarheid; organiseerbaarheid; betaalbaarheid. Het gaat hierbij verder dan het plannen van het onderwijsaanbod. Het raakt namelijk uiteenlopende processen en verschillende rollen en functies binnen de instelling zoals: de inrichting van de onderwijsorganisatie, presentatie op onderwijsaanbod, een eenvoudig inschrijfproces, vergroten van de studentmobiliteit, unieke studentidentiteit, digitale certificering, etc....


Iedere dag hebben leerlingen en docenten te maken met een rooster. De kwaliteit van dit rooster wordt bepaald door een aantal processen zoals de opbouw van het curriculum, de personele inzet, de beschikbare huisvesting, de planning van de leerlingenaantallen en de informatievoorziening. Aanvang schooljaar 2014/2015 zijn er in het middelbaar beroepsonderwijs een aantal (wettelijke) voorwaarden geïmplementeerd die van grote invloed zijn op deze processen, voorbeelden hiervan zijn de uitbreiding van het aantal verplichte lesuren, het verkorten van de opleiding en een nieuwe cao waarin extra aandacht is voor werkverdeling. Deze wijzigingen in combinatie met een aantal organisatorische wijzigingen hebben bij ROC de Leijgraaf geleid tot veel problemen bij de totstandkoming van roosters. Aanvang 2016 is Peter Oostrom benaderd om een integraal plan op te stellen ten behoeve van het verbeteren van de onderwijslogistiek, plannen en roosteren. Hij heeft zich de situatie snel eigen gemaakt en op heel korte termijn een gedegen plan opgeleverd. In dit plan is niet alleen aandacht voor de feitelijke processen, maar ook voor het verkrijgen van Governance om de verbeterde processen te implementeren en de resultaten daarvan ook meetbaar te maken. Peter heeft goed contact gelegd tussen verschillende gremia in de organisatie variërend van College van Bestuur tot de Deelnemersraad. Aanvang januari zijn we volop bezig met het voorbereiden van de nieuwe plancyclus 2017/2018. De resultaten van zijn inspanningen zijn echter al zichtbaar in schooljaar 2016/2017. Het aantal klachten is gigantisch gedaald en de sfeer rondom het thema is onderwijslogistiek is sterk verbeterd. Peter bedankt! Ernest van Wijk, Directeur Services