MOOIE RESULTATEN...

Verbeteren van de onderwijslogistiek, plannen en roosteren.

Iedere dag hebben leerlingen en docenten te maken met een rooster. De kwaliteit van dit rooster wordt bepaald door een aantal processen zoals de opbouw van het curriculum, de personele inzet, de beschikbare huisvesting, de planning van de leerlingenaantallen en de informatievoorziening.

Aanvang schooljaar 2014/2015 zijn er in het middelbaar beroepsonderwijs een aantal (wettelijke) voorwaarden geïmplementeerd die van grote invloed zijn op deze processen, voorbeelden hiervan zijn de uitbreiding van het aantal verplichte lesuren, het verkorten van de opleiding en een nieuwe cao waarin extra aandacht is voor werkverdeling. Deze wijzigingen in combinatie met een aantal organisatorische wijzigingen hebben bij ROC de Leijgraaf geleid tot veel problemen bij de totstandkoming van roosters.

Aanvang 2016 is Peter Oostrom benaderd om een integraal plan op te stellen ten behoeve van het verbeteren van de onderwijslogistiek, plannen en roosteren.

Hij heeft zich de situatie snel eigen gemaakt en op heel korte termijn een gedegen plan opgeleverd. In dit plan is niet alleen aandacht voor de feitelijke processen, maar ook voor het verkrijgen van Governance om de verbeterde processen te implementeren en de resultaten daarvan ook meetbaar te maken.

Peter heeft goed contact gelegd tussen verschillende gremia in de organisatie variërend van College van Bestuur tot de Deelnemersraad. Aanvang januari zijn we volop bezig met het voorbereiden van de nieuwe plancyclus 2017/2018. De resultaten van zijn inspanningen zijn echter al zichtbaar in schooljaar 2016/2017. Het aantal klachten is gigantisch gedaald en de sfeer rondom het thema is onderwijslogistiek is sterk verbeterd. Peter bedankt!

Ernest van Wijk, Directeur Services

WIJ DRAGEN ONS STEENTJE BIJ AAN EEN VRAAGGERICHTE EN TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIE TEN BEHOEVE VAN FLEXIBEL ONDERWIJS.

...EN TEVREDEN KLANTEN

We hebben met veel plezier mogen werken aan mooie opdrachten voor een groot aantal onderwijsorganisaties. Met alle organisaties, die op deze pagina worden genoemd, hebben wij gewerkt of werken daar nog steeds, aan het realiseren van de door hen gewenste beweging. We zijn deze organisaties dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen.